Osiedla SSM

OSIEDLE POLNA PÓŁNOC

Osiedle zlokalizowane w zachodniej części miasta w obrębie ulic: Krakowskie Przedmieście, Polna, Aleja Pokoju, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Władysława Broniewskiego i Jana Pawła II. Lokalizację osiedla spółdzielczego przy ul. Polnej rozpatrywało Prezydium MRN w Sieradzu już we wrześniu 1961 r. Budowę osiedla Polna-Północ rozpoczęto w 1965 r. W kolejnych latach przekazywano do zasiedlenia następne bloki mieszkalne. W 1974 r. postanowiono wznieść przy Al. Pokoju zespół placówek handlowo-usługowych. Po awansie Sieradza w 1975 r. do rangi stolicy województwa zaszła konieczność intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego, w związku z czym decyzjami sieradzkich władz administracyjnych przekazywano SSM w wieczyste użytkowanie nowe tereny. Decyzją z 11.12.1975 r. Zakładu Gospodarki Terenami w Sieradzu przekazano SSM tereny budowlane w rejonie ulic Armii Czerwonej (obecnie Jana Pawła II), Al. Pokoju i ulicy Wł. Broniewskiego; decyzją Prezydenta Miasta Sieradza z 3.12.1976 r. przekazano SSM teren o łącznej powierzchni 1 ha 87 arów 86 m² położony w rejonie ulic Armii Czerwonej (obecnie Jana Pawła II), XX-lecia PRL (obecnie Marsz. J. Piłsudskiego) i Al. Pokoju; decyzją Zarządu Gospodarki Terenami z dnia 2.02.1981 r. przekazano SSM teren o pow. 8 395 m² przy ul. Polnej pod budowę budownictwa mieszkaniowego wysokiego. Osiedle Polna-Północ należy do największych sieradzkich osiedli mieszkaniowych.

W skład osiedla Polna Północ wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Krakowskie Przedmieście;  Aleja Pokoju; Jana Pawła II; Marszałka Józefa Piłsudskiego; Leszka Czarnego; Władysława Broniewskiego; Polna 11a i 13; Warcka 4; Wyzwolenia 7; Zajęcza 3, 5.

OSIEDLE JAWOROWE

Osiedle usytuowane jest w obrębie ulic Jana Pawła II, Al. Grunwaldzkiej i Władysława Łokietka. Obejmuje obszar 113 416 m². Lata realizacji: budowę pierwszego budynku mieszkalnego, bloku nr 6, rozpoczęto w 1977 r. i w tymże roku budynek zasiedlono. Zakończenie budowy mieszkalnej na osiedlu nastąpiło w 1985 r. W następnych latach kontynułowano budowę infrastruktury osiedlowej – pawilony handlowe. Na osiedlu w następnych latach wzniesiono Kościół pw. „Najświętszego Serca Jezusowego”, Szkołę Podstawową Nr 10 im. „Bolesława Zwolińskiego” na 2200 dzieci (obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa Nr 10 i Gimnazjum Nr 1) i Szkołę Filialną przy ul. Wł. Łokietka (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 9). W 1988 r. wzniesiono na osiedlu złobek na 75 miejsc (obecnie mieści się tam Przedszkole Nr 3). Projekt osiedla opracowało Autorskie Biuro Projektów „INWESTPROJEKT” w Łodzi. Zaprojektowano 51 budynków mieszkalnych, w tym kilka wielokondygnacyjnych punktowców, wznoszonych z wielkiej płyty OWT-75. Wykonawcą robót był Sieradzki Kombinat Budowlany.

W skład osiedla Jaworowe wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Jagiellońska; Piastowska; Łokietka; Aleja Grunwaldzka 12.

OSIEDLE DZIEWIARZ

Osiedle usytuowane jest w północno-wschodniej części miasta przy ulicy Adama Mickiewicza. Obejmuje obszar 23 868 m². Lata realizacji: budowę pierwszego budynku mieszkalnego rozpoczęto w 1960 r. Następne lata przynoszą kolejne efekty w postaci bloków mieszkalnych. Zakończenie budowy na osiedlu nastąpiło w 1968 r. Wykonawcą robót było Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane.

W skład osiedla Dziewiarz wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicy Adama Mickiewicza.

OSIEDLE KASZTANOWE

Osiedle usytuowane jest między ulicami Armii Krajowej, Aleja Grunwaldzka, Jana Pawła II i Bohaterów Września. Obejmuje obszar 27 225 m². Lata realizacji: 1983 r. – 1985 r. Wykonawcą robót było Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane. W 1988 r. rozpoczęto na osiedlu budowę przedszkola na 200 miejsc. Budowę ukończono w 1989 r.

W skład osiedla Kasztanowe wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach Armii Krajowej 1,3; Aleja Grunwaldzka; M. Stacheckiego Koliba; Gen. S. Roweckiego Grota.

OSIEDLE KLONOWE I

Jako samodzielny zespół osiedlowy zostało ono po raz pierwszy określone w planie przestrzennym zagospodarowania miasta Sieradza, zaktualizowanym uchwałą WRN w Sieradzu z 26.11.1976 r. Ustalenia planu określiły tereny mieszkaniowe z pełnym wyposażeniem w usługi podstawowe oraz zaopatrzone w centrycznie zlokalizowane dzielnicowe ośrodki usługowe. W 1979 r. „Inwestprojekt” Łódź opracował studium ekonomiczno – programowo – przestrzenne osiedla Klonowe. Według tegoż studium projektowane osiedle miało obejmować powierzchnię 125 ha, miało być na nim wzniesione 7545 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 407 386 m² w budynkach wielorodzinnych oraz 310 mieszkań w budynkach jednorodzinnych. W budynkach wielorodzinnych miało zamieszkiwać 27 567 osób, w budynkach jednorodzinnych 2170 osób. Łącznie miało zamieszkiwać na osiedlu 29 737 osób. Koncepcję urbanistyczną osiedla Klonowe opracowali mgr inż. Krystyna Greger i inż. Bronisław Marszał. Decyzję o zatwierdzeniu I etapu realizacji osiedla Klonowe wydał Prezydent Miasta Sieradza dnia 29.10.1983 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu zatwierdził 6.06.1984  r. założenia techniczno – ekonomiczne dla osiedla Klonowe I, a Prezydent Miasta Sieradza decyzją z dnia 18.06.1984 r. wydał pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą oraz decyzją z dnia 26.06.1984 r. pozwolono na budowę kolejnych budynków mieszkalnych na osiedlu. Granice lokalizacji inwestycji osiedla Klonowe I stanowiły: od północy ul. 15 Grudnia (obecnie POW), od zachodu tereny wsi Zapusta, od południa – projektowana droga, od wschodu – projektowane osiedla Jaworowe i Kasztanowe. Realizacja budownictwa na osiedlu miała miejsce w latach 1985-1989. W 1988 r. wzniesiono na osiedlu Klonowe I następujące bloki przy ulicy Bohaterów Września oraz przy ulicy Braterstwa Bronii. Na tymże osiedlu Zakład Budowy Domków Jednorodzinnych WSM w Sieradzu budował technologią tradycyjną, w zabudowie szeregowej, budynki jednorodzinne. W 1988 r. wzniesiono na osiedlu pawilon handlowy przekazany do użytku w latach 1990-1992.

W skład osiedla Klonowe I wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Aleja Grunwaldzka 21, 23, 23a; Armii Krajowej 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 12; Dąbrowszczaków; Braterstwa Broni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Strzelców Kaniowskich; Gen. W. Sikorskiego; Bohaterów Września.

OSIEDLE KLONOWE II

Osiedle zlokalizowane zostało w zachodniej części miasta w obrębie ulic: Reymonta, Bohaterów Września i Alei Grunwaldzkiej. Zostało ono wyodrębnione z projektu koncepcyjnego osiedla Klonowe I. Budowa budynków mieszkalnych rozpoczęła się na osiedlu w 1989 r. Realizacja projektu trwała prawie 10 lat i zakończyła się w 1998 r.

W skład osiedla Klonowe II wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Aleja Grunwaldzka 25; Ignacego Daszyńskiego; 11 Listopada; Ignacego Paderewskiego; Braterstwa Broni 10, 12, 14, 16.

OSIEDLE ZA SZPITALEM

Osiedle usytuowane przy ulicy Armii Krajowej w pobliżu Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lata realizacji: w 1990 r. rozpoczęto budowę bloków przy ulicy Armii Krajowej. Dwa lata później w 1992 r. przekazano mieszkania do użytku.

W skład osiedla Za Szpitalem wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicy Armii Krajowej 26 i 28.

OSIEDLE CENTRUM

Osiedle zlokalizowane zostało w obrębie ulic Jana Pawła II, Sarańskiej i Władysława Łokietka. Jego budowę rozpoczęto w marcu 1997 r. ze środków przyszłych użytkowników, środków własnych Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i kredytu bankowego udzielonego Spółdzielni przez PKO – Bank Państwowy w Sieradzu. W pierwszym etapie realizacji, obejmującym lata 1997-1998, wzniesiono blok mieszkalno-usługowy przy ulicy Jana Pawła II oraz wybudowano szeregi garaży wolnostojących. Przekazanie do użytku wzniesionych w pierwszym etapie budynków nastąpiło 10.12.1998 r. W drugim etapie budowy osiedla wzniesiono blok mieszkalno-usługowy przy ulicy Sarańskiej. 24 mieszkania zrealizowane zostały dla potrzeb Zarządu Miasta w ramach porozumienia zawartego 18.03.1998 r. z Zarządem Spółdzielni. W zamian za pozostawione do dyspozycji mieszkania, Zarząd Miejski wykonał kanalizację deszczową i sanitarną dla osiedla. Wykonane zostały również miejskie drogi wewnątrzosiedlowe z kostki brukowej. W założeniach osiedla Centrum planowano wybudowanie 375 mieszkań

W skład osiedla Centrum wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Jana Pawła II 12 i Sarańska.

OSIEDLE w BŁASZKACH

Wprowadzona w 1975 r. reforma administracyjna kraju spowodowała, że miasto i gmina Błaszki znalazły się w granicach województwa sieradzkiego. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 1975 r. rozpoczęła w Błaszkach przy ulicy 30-lecia PRL (obecnie Przemysłowa) wznoszenie bloków spółdzielczych. Pierwszy budynek mieszkalny przekazano do użytku w 1975 r., kolejne w 1976 r. i w 1977 r. Następny etap budowy rozpoczęto na początku lat osiemdziesiątych, mieszkania przekazano do użytku w 1984 r.

W skład osiedla Błaszki wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulic Przemysłowej.

OSIEDLE w SZADKU

Budowę osiedla spółdzielczego przy ulicy Wilamowskiej w Szadku Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła w 1973 r. Pierwszy budynek wielorodzinny przekazano do użytku w 1974 r., kolejne bloki w 1975 r. i w 1979 r. Następny etap budowy rozpoczęto w latach osiemdziesiątych, mieszkania przekazano do użytku w 1987 r. Na mocy decyzji Zarządu Gospodarki Terenami w Sieradzu z 30.12.1974 r. przekazano Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat, począwszy od 1.01.1975 r., teren o pow. 1 ha, 65 arów i 49 m² składający się z 16 działek położonych w Szadku przy ulicy Warszawskiej i Wilamowskiej. Na mocy decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Szadku z 26.07.1985 r. przekazano Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat, począwszy od 1.07.1985 r., teren położony w Szadku przy ulicy Warszawskiej o łącznej powierzchni 0,1927 ha z przeznaczeniem pod spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

W skład osiedla Szadek wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Wilamowska i Warszawska.

OSIEDLE w WARCIE

Budynki spółdzielcze w Warcie zlokalizowane są przy ulicach: Górnej, Garbarskiej, Kaszyńskiego i Kościuszki. Budowę pierwszych bloków mieszkalnych w Warcie przy ulicy Górnej rozpoczęła Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 1969 r.  Pierwszy blok wielorodzinny przekazano do użytku w 1970 r., a kolejne w 1971 r. Następne budynki spółdzielcze powstawały przy ulicy Garbarskiej i Kaszyńskiego pod koniec lat siedemdziesiątych – do użytku przekazane zostały w 1978 r. Ostatni budynek mieszkalny, który został przekazany lokatorom do zasiedlenia w 1986 r.

W skład osiedla Warta wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Górna; Kaszyńskiego; Garbarska; Tadeusza Kościuszki.