Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału
w przetargu pisemnym na:

 A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

 1. opracowanie projektu technicznego zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 2. opracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowego
 3. opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnych
 4. opracowanie projektów zagospodarowania terenów – zieleni w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 5. opracowanie projektu technicznego na dostosowanie istniejących wodnych instalacji pożarowych obiektów handlowych i usługowych do obowiązujących przepisów p.poż.

B: wykonanie n/w robót elektrycznych:

 1. wymiana: istniejących pionów WLZ, instalacji oświetlenia klatek schodowych, instalacji zasilającej domofony oraz wymiana /montaż wyłącznika głównego typu OZ w budynkach wielorodzinnych

C: wykonanie n/w robót budowlanych:

 1. budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, utwardzeniami, zjazdem, remontem chodników i kanalizacją deszczową dla samochodów osobowych
 2. wykonanie ocieplenia stropodachu /z piany PUR/ wraz z renowacją pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego
 3. drobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: murków oporowych,  malowanie pomieszczeń wózkownio-rowerowni, likwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków, wymalowanie napisu administracyjnego na elewacji frontowej budynku, montaż kratek  wentylacyjnych na istniejących otworach wentylacyjnych stropodachów budynków wielorodzinnych
 4. rozbiórka murowanych altan śmietnikowych
 5. wykonanie wymiany rynien dachowych i rur spustowych przy wiatrołapach wejść do budynków wielorodzinnych
 6. montaż rynien i rur spustowych przy daszkach wejść do budynków wielorodzinnych
 7. wykonanie przegród balkonowych w budynku wielorodzinnym
 8. wykonanie remontu: chodników, utwardzeń terenu, dojść do klatek, schodów wejściowych do klatek,  opasek wokół budynków
 9. wymiana  podsufitek daszków w wiatrołapach budynków wielorodzinnych
 10. odnowienie malatury urządzeń zabawowych, trzepaków i ławek
 11. rozbiórkę elementów małej architektury
 12. dostawa i montaż drzwi wejściowych do piwnic budynków wielorodzinnych
 13. wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków 
 14. wykonanie tynków strukturalnych na cokołach i wiatrołapach  budynków wielorodzinnych

D: wykonanie n/w robót sanitarnych:

 1. wymiana urządzeń sanitarnych w pawilonach handlowo usługowych
 2. chemiczne płukanie i dezynfekcja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych wraz z wymiana zaworów odcinających ciepłą wodę i cyrkulację w rozdzielaczach budynków wielorodzinnych

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 10.05.2021 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury. Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz nr NIP 827-000-88-95.