Opracowanie n/w dokumentacji projektowych

  1. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów do budynków
  2. opracowanie projektu technicznego na wykonanie daszków na ostatnich  piętrach budynków mieszkalnych
  3. opracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowego

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.