Wykonanie n/w robót budowlanych:

  1. wymianę wykładziny PCV na posadzkę z wysokoodpornej warstwy żywicznej lub inną w korytarzach budynku mieszkalnego
  2. wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków 
  3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie handlowo – usługowym
  4. drobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: chodników, dojść do klatek schodowych, utwardzeń, schodów, murków oporowych,  uszkodzonych fragmentów ścian i posadzek,

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.