Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału
w przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

 1. opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnych

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

 1. odnowienie elewacji budynku wysokiego wielorodzinnego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia i remontem balkonów / loggii
 2. remont pokrycia dachowego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia dachu budynku wielorodzinnego
 3. remont utwardzeń terenu i dojść przy budynkach wielorodzinnych
 4. dostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych do budynku wielorodzinnego,
 5. odnowienie malatury elementów małej architektury
 6. wymurowanie ścianek działowych wraz z wykonaniem podłoża w piwnicy budynku wielorodzinnego
 7. zabezpieczenie piwnic budynku wielorodzinnego przed napływem wód opadowych i gruntowych
 8. wykonanie naprawy uszkodzonych tynków na cokołach i na elewacji budynków wielorodzinnych
 9. wymiana okien w lokalach mieszkalnych, na klatach schodowych, w piwnicach w pomieszczeniach ogólnodostępnych i korytarzach, komórkach użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych i w pomieszczeniach pawilonów handlowo-usługowych
 10. likwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków

C: wykonanie n/w robót sanitarnych:

 1. wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynków
 2. wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym

D: wykonanie ponownej legalizacji ciepłomierzy w budynkach

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 14.06.2023 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.