Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału
w przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

 1. opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnych
 2. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu użytkowego
 3. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontu /wymiany urządzeń zabawowych placów zabaw
 4. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drenażu opaskowego i odprowadzania wód opadowych z budynku wielorodzinnego

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

 1. remont pokrycia dachowego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia dachu budynku wielorodzinnego
 2. wykonanie renowacji pokrycia dachowego /z pogrubieniem warstwy ocieplenia/ na budynkach wielorodzinnych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej
 3. renowacja pokrycia dachowego budynku pawilonu handlowego, remont pokrycia dachowego
 4. remont utwardzeń terenu i dojść przy budynkach wielorodzinnych
 5. remont chodników, dojść, okładzin schodów wejściowych i utwardzeń przy budynkach wielorodzinnych
 6. dostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych i innych pomieszczeń technicznych,
 7. wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku pawilonu handlowego do wymogów przepisów pożarowych.
 8. wykonanie robót malarskich w budynku wielorodzinnym
 9. wykonanie nowych oraz naprawy uszkodzonych tynków na cokołach i na elewacji budynków wielorodzinnych
 10. remont murków oporowych przy schodach i pochylniach
 11. odnowienie oznakowania dróg pożarowych zapewniających drożność dojazdu pożarowego do budynków wielorodzinnych
 12. remont i odnowienie malatury altan murowanych
 13. remont, wymiana, likwidacja i odnowienie malatury urządzeń małej architektury 
 14. wykonanie robót związanych z remontem pojedynczych balkonów/ loggii w budynkach wielorodzinnych
 15. różne roboty remontowe obejmujące m.in.: naprawę elementów budynków – ścian, likwidację graffiti na elewacji, odnowienie malatury skrzynek na listy, montaż bramy panelowej przy lokalach użytkowych, remont odpływów od rur spustowych przy budynkach

C: wykonanie n/w robót elektrycznych:

 1. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku biurowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej
 2. wymiana istniejącego oświetlenia żarowego w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach ogólnodostępnych, montaż nowej instalacji oświetlenia wraz z montażem nowego oświetlenia w komórkach lokatorskich w budynkach wielorodzinnych

D: wykonanie legalizacji /ponownej/ ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 16.04.2024 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.