INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2022

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:
  • zmiany uchwały Rady nr 8/2021 z 24.02.2021r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat z tytułu używania lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu oraz bez tytułu prawnego,
  • zmiany wysokości opłat za używanie lokali o innym przeznaczeniu używanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź prawa odrębnej własności.
  1. Ponadto Rada Nadzorcza:
  • dokonała oceny realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2021r. oraz długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych,
  • przyjęła informację w sprawie wyników przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej za 2021r.,
  • zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w I kwartale 2022r.,
  • rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.