Get Adobe Flash player

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału w nieograniczonym przetargu pisemnym na zbucie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3733 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5445/137 w obrębie 14 miasta Sieradza, położonej przy ul. Konopnickiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00052662/1.

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12.00 do 14.00.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 03.10.2019 r. do godz. 13.00 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wybory oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

inwestycja1
  • ADAPTACJA: I miejsce

„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 'Domku Myśliwskiego'

na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

 1miejsce
  • OBIEKTY SPORTU, REKREACJI, WYPOCZYNKU ORAZ TERENY ZIELONE: II miejsce
    „Wykonanie placu zabaw dla dzieci”
 2miejsce
 
  • OBIEKTY MIESZKALNE: III miejsce
    „Budowa budynku wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22b”
 3miejsce
fotka1
 fotka2

SSM życzenia wielkanocne 1

oswiadczenie zarzadu email

Uprzejmie informujemy, że ze względu na prace konserwacyjne strona internetowa ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW została wyłączona.

Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu. Dane osobowe użytkowników lokali są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. RODO z poźn. zm., dla realizacji postanowień wynikających ze Statutu Spółdzielni, ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Podstawą do zgodności przetwarzania danych z prawem przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię jest zapis RODO art. 6 ust. 1 lit. b, c i d:

- b: (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- c: (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

- d: (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

1.kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz.

 

Państwa dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.


Dane kontaktowe do SSM:

98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5b

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

600x80v4

IMG_6562.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign