Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 23,80 m² – P.H. „Bartek”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

Lokalizacja

Pawilon handlowy „BARTEK”.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa stoiska wynosi 23,80 m².Lokal na „Sali B”.Ogrzewanie wspólne na całej powierzchni Sali.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 7 sierpnia 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.200,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU BARTEK – pow. 23,80 m²”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych w P.H. „Bartek”

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe w Pawilonie Handlowy „BARTEK”

Lokalizacja:

Pawilon handlowy „BARTEK” Sieradz, ul. Jagiellońska 13

Powierzchnie:

Lokal o powierzchni użytkowej 10,60 m2– lokal z odrębnym wejściem do środka (od strony Mc’Donalds)Powierzchnia użytkowa 27,80 m2 w Sali DPowierzchnia użytkowa 30,60 m2 w Sali APowierzchnia użytkowa 59,52 m2 w Sali B

Opis stanu technicznego:

Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Opłaty:

Z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do opłacania:a) czynszu wg stawki zaoferowanej przez zainteresowanego nie mniejszej jednak niż 41 zł/m2/mc netto powiększonej o podatek od towarów i usług,b) opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, podgrzania wody, zużycia wody i odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych). Wysokość opłat zostanie ustalona po uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu.Koszty gospodarowania odpadami innymi niż odpady komunalne, w szczególności odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej, Najemca zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie.W dniu zawarcia umowy najmu należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty kaucji (wysokość kaucji to dwumiesięczny czynsz brutto).

Oferta:

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą  elektroniczną na adres: ssm@ssmsieradz.com.Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu, oświadczenie oferenta o nie

Najem lokalu użytkowego – ul. Warcka 4 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Sieradzu przy ul. Warckiej 4.

Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym. Posiada osobne, bezpośrednie wejście od ul. Warckiej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 205,00 m². Lokal składa się z pomieszczeń na kondygnacji naziemnej (120 m²) i piwnicy (85 m²).  Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno – kanalizacyjną

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SSM przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº lub pod nr telefonu 43 826 65 69.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą elektroniczną na adres ssm@ssmsieradz.com

Oferta powinna zawierać firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu.