INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2022

W dniu 30 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

 1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:
  • oceny sprawozdania finansowego za 2021r.,
  • lokali o innym przeznaczeniu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa położonych w nieruchomości nr 0046 w Sieradzu przy Alei Pokoju w zakresie wyodrębnienia opłat na pokrycie kosztów niezależnych wraz z ich urealnieniem oraz podwyższenia stawki UZM do poziomu gwarantującego pokrycie ponoszonych kosztów, a także wyodrębnienia stawki funduszu remontowego.
 2. Ponadto Rada Nadzorcza:
  • dokonała oceny: wyników działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za rok ubiegły, rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2021r. oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w roku 2021,
  • przyjęła informację Zarządu dotyczącą tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2021r.,
  • zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu robót budowlanych w 2021r., a także ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w roku ubiegłym.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.