INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2023

W dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła m.in. uchwały w następujących sprawach:

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniła:

  1. wyniki działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za rok ubiegły,
  2. działalność społeczno – kulturalną za 2022r.,
  3. informację dotyczącą rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2022r.,
  4. sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w roku ubiegłym,
  5. informację dotyczącą tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2022r.,
  6. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku ubiegłym,
  7. realizację planu robót budowlanych za 2022r.,
  8. sposób realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w roku ubiegłym a także długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych.

Rada Nadzorcza zajęła również stanowisko w sprawie dwóch pism skierowanych przez członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.