INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 30.08.2023r. podjęła  uchwały w następujących sprawach:

  1. wysokości stawek opłat dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22C,
  2. zmiany wysokości opłat za używanie lokali dla nieruchomości nr 1039 położonej w Sieradzu przy ul. Piastowskiej 8,
  3. zmiany wysokości opłat za używanie lokali dla nieruchomości nr 5505 położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 23,
  4. wysokości opłat za używanie lokali o innym przeznaczeniu o statusie odrębnej własności położonych w nieruchomości nr 0022 przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

  1. wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu br.,
  2. działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2023r.,
  3. rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu br.,
  4. prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2023r.,

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.