INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.07.2023r. podjęła  2 uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi zgody na udzielenie pracownikom pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

  1. wyników przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności za lata 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022r.,
  2. działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w II kwartale 2023r.,

oraz rozpatrzyła pisma wniesione do Rady przez trzech członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.