INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.06.2023r. podjęła uchwały w sprawach:

  1. uchwalenia Regulaminu zbycia lokali mieszkalnych w okresie trwania ich najmu,
  2. zmiany uchwały Rady Nr 48/2022 z dnia 6 lipca 2022r,

a także zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz rozpatrzyła pisma wniesione do Rady przez członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.