INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2021

W czerwcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
 3. Powołania Komisji Przetargowych.
 4. Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
 5. Wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 6. Ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

 1. Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.
 2. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 3. Informacje Pionu Głównego Księgowego dotyczące:
  – rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za okres 01 – 03.2021r.,
  – wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 31.03.2021r.,
  – wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2021r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w czerwcu b.r. dotyczące zmian Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.