INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – STYCZEŃ 2022

W styczniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
 3. Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.
 4. Utworzenia odpisów aktualizujących.
 5. Spisania należności nieściągalnych.
 6. Uchwalenia aneksu nr 36 do uchwały Zarządu nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.
 7. Uchwalenia aneksu nr 28 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto Zarząd:

 1. Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w styczniu b.r. dotyczące kontroli przeprowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021r.
 2. Zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 3. Przyjął informację w zakresie liczby przyjętych w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności w II połowie 2021r.
 4. Zatwierdził dokonanie zmian tabel nr 4 i 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.