INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ MARZEC 2020

W dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

  1. funkcjonowania Rady Nadzorczej w stanie epidemii,
  2. podziału opłat na zależne i niezależne od SSM oraz ustalenia zasad kształtowania stawki opłat niezależnych dla lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu i bez tytułu prawnego,
  3. podziału i zmiany opłat dla lokali o innym przeznaczeniu położonych w nieruchomości przy ul. Bohaterów Września 61,
  4. wysokości zaangażowanych wolnych środków dla nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 21.

Przyjęła i zatwierdziła:

  1. sposób realizacji uchwał organów SSM podjętych w roku 2019r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku 2019,
  2. realizację planu robót budowlanych za rok ubiegły.

Dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.