INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2022

W dniu 26 października 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w zakresie spisania należności nieściągalnej dotyczącej 1 lokalu mieszkalnego,
  2. zaopiniowała wniosek Zarządu w zakresie utworzenia odpisów aktualizujących dla 20 lokali mieszkalnych stwierdzając zasadność takiego działania,
  3. zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w III kwartale 2022r.
  4. rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.