INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2022

W dniu 31 sierpnia 2022 r. na swym posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

  1. zmiany stawek opłat z tytułu UZM w lokalach mieszkalnych,
  2. zmiany stawek opłat z tytułu UZM w lokalach o innym przeznaczeniu – garażach,
  3. zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła  informacje w następujących sprawach:

  1. wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu br.,
  2. działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,
  3. rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu br.,
  4. prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,
  5. działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w II kwartale 2022r.

Rada zapoznała się także z pismami złożonymi na jej ręce przez dwóch członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.