INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2023

W czerwcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. przyjęcia w poczet członków SSM,
 2. wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,
 3. odwołania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej  w czerwcu b.r. dotyczące:
  • uchwalenia Regulaminu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność SSM, na rzecz ich najemców,
  • stanu przygotowań SDK do okresu wakacji i planu działań na II półrocze 2023r.,
 2. przygotował protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków SSM odbytego w częściach w dniach 30 i 31 maja 2023r.,
 3. zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzenia,
 4. stwierdził zmianę danych członków SSM,
 5. przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:
  • rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał 2023r.,
  • sprawozdania z wykorzystania środków z FSCz w I kwartale br.,
  • wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2023r.,
  • sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale br.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.