INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – GRUDZIEŃ 2020

W grudniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

  1. przyjęcia w poczet członków – 7 uchwał,
  2. określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu – 3 uchwały,
  3. wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu – 3 uchwały,
  4. powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyjął informacje dotyczące:

  1. rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za m – c 01 – 09.2020r.,
  2. wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 30.09.2020r,
  3. wyników działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.