INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU LUTY 2020

W miesiącu lutym 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Uchwalenia aneksów do uchwał Zarządu dotyczących podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni oraz pozostawienia nieruchomości jako mienie Spółdzielni.
  3. Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

  1. Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r.
  3. Planowane koszty GZM na 2020 rok.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu lutym b.r. dotyczące:

  1. Działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za 2019r.
  2. Planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok.
  3. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej.
  4. Podziału w 2020 roku Walnego Zgromadzenia na części i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części.