INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU STYCZEŃ 2020

W miesiącu styczniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.
 3. Utworzenia odpisów aktualizujących.
 4. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

 1. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej.
 3. Informację dotyczącą liczby osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni i liczby członków SSM na dzień 31.12.2019r. według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu b.r. dotyczące:

 1. Uruchomienia wolnych środków na roboty remontowe dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 12.
 2. Zmiany uchwały nr 3/2019 z 30.01.2019r. w sprawie uruchomienia wolnych środków Spółdzielni dla nieruchomości nr 6507 przy ul. Przemysłowej 3 w Błaszkach.
 3. Prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2019r.
 4. Tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2019r.
 5. Kontroli przeprowadzonych w SSM w 2019r.

Ponadto zgodnie z zapisami Statutu Zarząd wykonał czynności techniczne zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, ze względu na wygaśnięcie mandatu jednego z jej członków.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.