INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2023

We wrześniu br. Zarząd odbył posiedzenie podczas którego podjął 8 uchwał dotyczących:

 1. przyjęcia w poczet członków SSM,
 2. wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:
  • wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok,
  • przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji zima 2023 – 2024,
  • poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2023 rok,
  • zwiększenia odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wielobudynkowej położonej przy ul. Piastowskiej 4 i Jagiellońskiej 5,
  • działań podejmowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury na rzecz mieszkańców w okresie wakacji oraz informacji w zakresie rekrutacji do stałych form zajęć w roku kulturalno – oświatowym 2023/2024,
 2. stwierdził zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.