Klauzula informacyjna Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (art. 13)

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).
 2. Dane kontaktowe dla realizacji przepisów RODO: email: iod@ssmsieradz.pl, tel. 43 82 66 571 lub na wyżej wskazany adres siedziby.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
  1. podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie w/w podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) – c) i lit. f RODO;
  4. weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
  5. statystycznym i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 lit. f) RODO;
  6. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Nadto, Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), udzielonej w określonych celach.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15  grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeksu cywilnego oraz Statutu, uchwał i regulaminów Spółdzielni.

 1. Dane osobowe są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  1. upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia Administratora,
  2. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące wszelkie usługi, a w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, audytorskiej itd.
  3. Urzędom Skarbowym,
  4. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  5. firmom ubezpieczeniowym,
  6. innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. 3 niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
  2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
  3. w zakresie realizacji przetwarzania danych wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, przetwarzanych w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
  4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, na warunkach wynikających z RODO.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofanie jej w dowolnym momencie będzie możliwe z zastrzeżeniem, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).

Informujemy, że pracownicy Spółdzielni w trakcie rozmowy telefonicznej mogą weryfikować Państwa tożsamość po: numerze ewidencyjnym lokalu/indywidualnym numerze konta czynszowego, dacie urodzenia/numerze PESEL, imieniu i nazwisku lub innych danych
w przypadku wątpliwości.

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.ssmsieradz.pl.