Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 36,8 m2, położonego w V klatce na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 202.900,00 zł słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 20.290,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni
nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 6 marca 2024 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępne w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl .

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 700 do 1500, tel. 43 826 62 96 lub 43 826 65 70. O rozstrzygnięciu przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.