INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2021

W dniu 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały dotyczące:

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i rok 2022,Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 rok,

a także zapoznała się z informacją Zarządu SSM dotyczącą przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022. 

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2021

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się i przyjęła informacje dotyczące:

Działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2021r.Działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.Rozliczeń Spółdzielni z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2021r.

a także zatwierdziła sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2021

W dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z informacją dotyczącą działalności Spółdzielni w II kwartale 2021r. i przeprowadziła dyskusję na temat spraw bieżących Spółdzielni.

Członkowie Rady dokonali również oględzin zasobów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2021

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na który

1. Podjęła uchwały w sprawach:

a) wprowadzenia zmian stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2020 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych,

b) zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Przyjęła i zatwierdziła:

a) wyniki rozliczeń wody za 2020 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody  niebilansującej się.

b) wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2020 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2021

W dniu 28 kwietnia 2021r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd i dotyczącymi: wyników przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej za 2020r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w I kwartale 2021r.,

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzono pismo złożone przez jednego z mieszkańców zasobów, a także sformułowana została odpowiedź do wnioskodawcy.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2021

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym

Podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Przyjęła i zatwierdziła: sposób realizacji uchwał organów SSM podjętych w roku 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku 2020,realizację planu robót budowlanych za rok ubiegły.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LUTY 2021

W dniu 24 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach: planu gospodarczo – finansowego na 2021 rok,zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SSM,zmiany uchwał Rady nr 29/2019 z 23.10.2019r. i 11/2020 z 25.03.2020r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat dla lokali o innym przeznaczeniu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa i odrębnej własności oraz używanych na podstawie umowy najmu i bez tytułu prawnego,odbycia w 2021r. Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części.

2. Przyjęła i zatwierdziła:

informacje dotyczące działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni w 2020 roku,sprawozdanie dotyczące rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w 2020r. oraz prawidłowości wykorzystania w tymże roku Funduszu Samopomocy Członkowskiej,informacje dotyczące tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz ocenę efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2020r.,sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2021

W dniu 27 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w sprawie uruchomienia wolnych środków Spółdzielni na roboty remontowe dla nieruchomości położonych w Sieradzu przy ul. Warckiej 4, ul. Ignacego Daszyńskiego 3A, ul. Ignacego Daszyńskiego 5A.Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2021r.Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2020r.Zapoznała się z listem polustracyjnym wystosowanym przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, w którym przedstawione zostały wyniki lustracji obejmującej lata 2017 – 2019 oraz z informacją Zarządu dotyczącą działalności Spółdzielni w IV kwartale 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – GRUDZIEŃ 2020

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwałę w sprawie własnego planu pracy na rok 2021

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.